Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Návrh novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Předkládaná novela zákona o vnitrozemské plavbě přináší změny v části upravující problematiku přístavů. Nově se stanoví podmínky pro vydání povolení k provozování pozemní části přístavu a pro zrušení tohoto povolení, nově se upravuje evidence veřejných přístavů, za užívání veřejného přístavu bude možné sjednat cenu. Zcela nově se pak do zákona zakotvuje oblast provozování dalších důležitých míst na vodní cestě, jimiž jsou přístaviště, překladiště, vývaziště a kotviště.
Z důvodu potřeby reagovat ve vnitrostátním právu na aktualizované znění Rezoluce č. 24, o pravidlech plavebního provozu na vnitrozemských vodních cestách v Evropě (dále jen „rezoluce CEVNI“) z roku 1986 a na potřeby praxe v oblasti vnitrozemské plavby přináší předkládaný návrh zákona novou právní úpravu pravidel plavebního provozu. Tato oblast je v současné době obsažena v právním předpise podzákonné právní síly, a to ve vyhlášce č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů. Podle navrhované právní úpravy budou pravidla plavebního provozu nadále obsažena ve dvou předpisech. V zákoně o vnitrozemské plavbě budou stanovena primární práva a povinnosti účastníků plavebního provozu směřující k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavby, bude vymezena pravomoc plavebního úřadu k vydávání individuálních právních aktů a opatření obecné povahy, zákon také stanoví příslušné sankce za nedodržení zákonných povinností. Prováděcí právní předpis pak upraví podrobnosti týkající se způsobu zajištění bezpečnosti a plynulosti plavby v mezích zákonem stanovených povinností účastníků plavebního provozu, druhy plavebního značení na vodní cestě a jeho význam.
V oblasti technických prohlídek plavidel zákon nově umožní, aby vedle možnosti pověřování soukromoprávních subjektů prováděním technických prohlídek tzv. velkých plavidel, k němuž je oprávněno Ministerstvo dopravy, mohla Státní plavební správa pověřit technickými prohlídkami malých rekreačních plavidel a plovoucích zařízení. V této oblasti zákon dále zakotvuje povinnosti pověřených osob a požadavky na osoby, které budou fakticky technické prohlídky plavidel vykonávat.
Dalším cílem navrhované právní úpravy je provést implementaci práva Evropské unie, tj. opatření v souvislosti s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí a adaptací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004.
Publikováno: 5.3.2012 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 
Zobrazit detaily ...
Témata: Přístavy, pravidla plavebního provozu, technické prohlídky

Návrh předpisu schválený vládou

Návrh zákona s důvodovou zprávou Návrh zákona s důvodovou zprávou (13.5.2014, 2 MB)
Komentářů: 0
Platné znění zákona s vyznačením změn Platné znění zákona s vyznačením změn (13.5.2014, 1 MB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro pracovní komise vlády

Návrh zákona Návrh zákona (6.6.2012, 372 kB)
Komentářů: 0
Důvodová zpráva Důvodová zpráva (6.6.2012, 447 kB)
Komentářů: 0
Platné znění zákona s vyznačením změn Platné znění zákona s vyznačením změn (6.6.2012, 583 kB)
Komentářů: 0
Vypořádání připomínek mezirezortního připomínkového řízení Vypořádání připomínek mezirezortního připomínkového řízení (6.6.2012, 457 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení

Návrh zákona Návrh zákona (6.4.2012, 331 kB)
Komentářů: 0
Důvodová zpráva Důvodová zpráva (6.4.2012, 362 kB)
Komentářů: 0
Úplné znění zákona Úplné znění zákona (6.4.2012, 533 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro vnitřní připomínkové řízení

Návrh novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě (bodové znění) Návrh novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě (bodové znění) (5.3.2012, 332 kB)
Komentářů: 0
Úplné znění příslušných částí zákona s vyznačením změn Úplné znění příslušných částí zákona s vyznačením změn (5.3.2012, 507 kB)
Komentářů: 0
Důvodová zpráva Důvodová zpráva (5.3.2012, 355 kB)
Komentářů: 0
 
 
 
© 2009 Ministerstvo dopravy