Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Legislativní proces (obecně)

Legislativní proces zahrnuje veškeré práce spojené s přípravou, zpracováváním, projednáváním a schvalováním návrhu právního předpisu.

Vnitřní legislativní proces zahrnuje veškeré práce na návrhu právního předpisu v rámci Ministerstva dopravy před jeho rozesláním vnějším připomínkovým místům k připomínkám (do tzv. meziresortního připomínkového řízení). Jde zejména o zpracování věcného podkladu pro návrh právního předpisu, všech částí návrhu právního předpisu, jejich projednání s ostatními útvary ministerstva v tzv. vnitřním připomínkovém řízení a o následné projednání a schválení poradou ministra dopravy.

Vnější legislativní proces zahrnuje veškeré činnosti spojené s projednáváním návrhu právního předpisu po jeho schválení poradou ministra dopravy. Tedy od odeslání návrhu do meziresortního připomínkového řízení do zveřejnění přijatého předpisu ve Sbírce zákonů. Jde zejména o meziresortní připomínkové řízení, projednávání návrhu Legislativní radou vlády nebo jejími pracovními komisemi, projednání ve vládě a v Parlamentu České republiky.

Vnitřní pravidla pro zajišťování legislativních prací v působnosti Ministerstva dopravy a působnost odboru legislativy i jiných odborů v dané oblasti stanovují interní předpisy Ministerstva dopravy, zejména Organizační řád.

Základní procesní úpravu postupu ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při přípravě a projednávání právních předpisů ve vnějším legislativním procesu, zejména pak v rámci meziresortního připomínkového řízení, a pravidla pro formální úpravu textu návrhu právního předpisu, jakož i požadavky na obsah legislativních materiálů předkládaných do meziresortního připomínkového řízení a vládě k projednání, obsahují legislativní pravidla vlády schválená usnesením vlády č. 188 ze dne 19. března 1998, ve znění pozdějších změn a doplnění.

Počátkem legislativního procesu na Ministerstvu dopravy je sestavování plánu legislativních prací ministerstva na příslušný kalendářní rok. Plán obsahuje návrhy zákonů, příp. návrhy jejich věcných záměrů, a návrhy nařízení vlády, které budou v daném roce na Ministerstvu dopravy zpracovávány, včetně návrhu termínů jednotlivých fází legislativního procesu. Plán je sestavován odborem legislativy na základě podnětů věcně příslušných odborů ministerstva, na základě platné dopravní politiky a s ohledem na aktuální vyhodnocení nutnosti implementace aktů mezinárodního práva a aktů práva Evropské unie a slouží jako podklad pro sestavení Plánu legislativních prací vlády, který schvaluje vláda usnesením. V rámci Ministerstva dopravy je dále odborem legislativy sestavován a podle potřeby aktualizován vnitřní plán vyhlášek ministerstva. Rovněž plán vyhlášek je sestavován na kalendářní rok a vychází z podnětů věcně příslušných odborů.

Vnitřní legislativní proces

Samotné legislativní práce se zpravidla zahajují zpracováním věcného podkladu nové právní úpravy nebo změny dosavadní právní úpravy. V případě, že jde o návrh zcela nového zákona, musí mít věcný podklad podobu návrhu věcného záměru zákona a musí být předložen i do navazujícího vnějšího legislativního procesu a schválen vládou.

Na základě věcného podkladu je zpracován návrh paragrafového (bodového) znění právního předpisu. Takto zpracovaný legislativní návrh včetně důvodové zprávy (u návrhu zákona) nebo odůvodnění (u návrhu nařízení vlády nebo vyhlášky) je předložen do vnitřního připomínkového řízení ke stanovisku a k připomínkám všem ostatním útvarům Ministerstva dopravy.

Po vypořádání připomínek z vnitřního připomínkového řízení je materiál předložen k projednání a schválení poradě ministra dopravy. Po schválení poradou ministra je legislativní materiál upraven podle připomínek uplatněných poradou, doplněn o chybějící části, nebyly-li doplněny již dříve, a rozeslán do meziresortního (vnějšího) připomínkového řízení.

Vnější legislativní proces

Meziresortní připomínkové řízení k návrhu právního předpisu standardně trvá alespoň 20 pracovních dní v případě návrhu zákona a 15 pracovních dní v případě návrhu nařízení vlády nebo vyhlášky. V meziresortním připomínkovém řízení se k materiálu vyjadřují všechny ústřední orgány státní správy (zejména všechna ministerstva), dále pak kraje, Svaz měst a obcí, odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky a v případě potřeby další správní orgány, profesní, zaměstnanecké (např. odbory) i zaměstnavatelské organizace.

Po vypořádání připomínek uplatněných v rámci meziresortního připomínkového řízení jsou text návrhu a doprovodná dokumentace v souladu s akceptovanými připomínkami upraveny. Poté je návrh odeslán k projednání Legislativní radě vlády nebo jejím pracovním komisím a – kromě návrhu vyhlášky nebo novely vyhlášky – též vládě.

U návrhu vyhlášky nebo novely platné vyhlášky je po projednání pracovními komisemi Legislativní rady vlády její text upraven podle připomínek obsažených ve stanovisku těchto komisí. Poté již může být vyhláška předložena k podpisu ministrovi a následně zaslána redakci Sbírky zákonů k publikaci.

U návrhu zákona a nařízení vlády nebo jejich novel je stanovisko pracovních komisí Legislativní rady vlády, neprojednává-li návrh zákona přímo Legislativní rada vlády, podkladem pro zpracování stanoviska předsedy Legislativní rady vlády.

Návrh zákona či nařízení vlády (a novela těchto předpisů) je po vydání stanoviska Legislativní rady vlády nebo stanoviska předsedy Legislativní rady vlády projednán vládou. Pokud jej vláda schválí a akceptuje i připomínky obsažené ve stanovisku k němu, je materiál upraven podle těchto připomínek.

Upravený materiál je následně v případě nařízení vlády podepsán ministrem dopravy a odeslán k podpisu předsedovi vlády. Po jeho podpisu je nařízení vlády zasláno redakci Sbírky zákonů k publikaci.

V případě návrhu zákona (nebo novely zákona) je upravený materiál po podpisu ministra dopravy také odeslán předsedovi vlády k spolupodpisu a poté je jako vládní návrh zákona postoupen k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

Po projednání a schválení Poslaneckou sněmovnou je vládní návrh zákona projednáván Senátem Parlamentu České republiky. Ministerstvo dopravy zajišťuje odůvodnění a obhajobu jím zpracovaných a předložených návrhů zákonů při projednávání v orgánech a na plénu Poslanecké sněmovny a Senátu.

V případě přijetí návrhu zákona i v Senátu je návrh odeslán k podpisu prezidentovi. Pokud je jím podepsán, je předložen redakci Sbírky zákonů k publikaci.